ทำไมต้องใช้โปรแกรมซีโมอา zmoa

ปัญหา คือ การคีย์ข้อมูลคัดกรองความเสี่ยง กลุ่มโรค Metabolic สามารถทำได้ 2 ทางดังนี้
   1. คีย์ Online ผ่าน Web สปสช. (โปรแกรม PPIS)
   2. คีย์ Offline โดยใช้โปรแกรม I_RISK หรือ โปรแกรมเสริมของ HOSxP PCU
เมื่อพิจารณาข้อดี-ข้อเสีย มีดังนี้
 การคีย์คัดกรองและผลงาน Key Online (โปรแกรม PPIS) Key  Offline  (IRISK/HOSxP)
 ความสะดวกของการคีย์
 น้อย
 เพราะเป็นคีย์ผ่าน Browser เช่น IE
 ปานกลาง-มาก
 ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนา โปรแกรม
 ความเร็วของการคีย์  น้อย
 เพราะเป็นคีย์ผ่าน Browser เช่น IE
 ปานกลาง-มาก
 ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาโปรแกรม
 ความถูกต้องของข้อมูล  มาก
 เพราะมีการตรวจสอบทุกขั้นตอน
 น้อย-ปานกลาง
 เพราะไม่ได้เชื่อมกับ Web สปสช.
 ตรวจสอบจำนวนยอดที่ได้จริงๆ  สามารถตรวจสอบผ่าน Web ได้
 ทันที
 ไม่สามารถตรวจสอบได้ในทันที
 เพราะจะมีการส่งไฟล์ไปไว้ที่
 สปสช. ต้องรอให้ สปสช. มา
 ดำเนินการรันข้อมูลเข้าระบบ
 เสถียรภาพของโปรแกรม  น้อย-น้อยมาก
 เพราะจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละ
 ช่วงหากมีผู้ใช้งานพร้อมๆ กัน
 มากๆ Web จะไม่สามารถรองรับ
 ได้ไหวทำให้เสถียรภาพในช่วง
 เวลาดังกล่าวมีปัญหา
ปานกลาง-มาก
ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาโปรแกรม

โปรแกรมซีโมอา (ZMOA) เป็นการผสานการทำงานของทั้ง 2 โปรแกรม โดยมีข้อดีดังนี้
การคีย์คัดกรองและผลงาน โปรแกรมซีโมอา (ZMOA)
ความสะดวกของการคีย์  มาก
 เพราะคีย์ผ่านโปรแกรม Excel (สำหรับคนที่ใช้โปรแกรม Excel เป็น)
ความเร็วของการคีย์  มาก
 เพราะคีย์ผ่านโปรแกรม Excel (สำหรับคนที่ใช้โปรแกรม Excel เป็น)
ความถูกต้องของข้อมูล
 มาก
 สามารถทราบได้ทันทีที่ส่งข้อมูลขึ้น Web สปสช.
ตรวจสอบจำนวนยอดที่ได้จริงๆ
 สามารถตรวจสอบผ่าน Web ได้ทันที
 และสามารถตรวจสอบจากหน้าจอโปรแกรมหรือรายงานที่ได้จากโปรแกรม
เสถียรภาพของโปรแกรม
 มาก
 เพราะโปรแกรม Excel มีเสถียรภาพดีมาก
 น้อย
 เพราะบางช่วง Web สปสช. ก็ไม่พร้อม ต้องรอให้ Web สปสช. พร้อมใช้งาน