รูปแบบการลงข้อมูลคำตอบใน zmoa_template.xls

รูปแบบการลงข้อมูลคำตอบใน zmoa_template.xls

วันที่คัดกรอง ให้ใส่ในรูปแบบ 21/01/2554 หรือ 21/01/2011
เลขบัตรประจำตัวประชน ให้ใส่เลข 13 หลักไม่ต้องเว้นวรรค

ข้อ 1 ข้อมูลครอบครัว
    1.1, 1.2 ทั้งหมดยกเว้น 1.1.9 และ 1.2.9
                n = ไม่เป็น
                y = เป็น
                ว่าง/อื่นๆ = n

ข้อ 2 ท่านมีประวัติการเจ็บป่วย หรือต้องพบแพทย์ ด้วยโรคหรืออาการ
    2.1 - 2.6
              n = ไม่มี
              y = มี
              ว่าง/อื่นๆ = ไม่เคยตรวจ
    2.7 - 2.16
              n = ไม่มี
              y = มี
              ว่าง/อื่นๆ = n

ข้อ 3 กรณีที่ท่านมีประวัติเจ็บป่วยตามข้อ 2 ท่านปฏิบัติตนอย่างไร
             1  = 3.1 รับการรักษาอยู่/ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ
             2  = 3.2 รับการรักษา แต่ไม่สมำเสมอ
             3  = 3.3 เคยรักษา ขณะนี้ไม่รักษา / หายาทานเอง
             ว่าง/อื่นๆ = ไม่ตอบ

ข้อ 4 ท่านสูบบุหรี่หรือไม่
             1 = 4.1 สูบ
             2 = 4.2 ไม่สูบ
             3 = 4.3 เคยสูบแต่เลิกแล้ว
                       ค่าจำนวนมวนต่อวัน และชนิดของบุหรี่จะมีการนำมาใช้เมื่อเลือก 1 หรือ 3
             ว่าง/อื่นๆ = ไม่ตอบ
             ชนิดของบุหรี่ (หากเลือก ข้อ 1 หรือ 3)
1 = บุหรี่ปกติ
2 = บุหรี่พื้นเมือง (ขี้โย) มวนเล็ก 
3 = บุหรี่พื้นเมือง (ขี้โย) มวนกลาง
4 = บุหรี่พื้นเมือง (ขี้โย) มวนใหญ่ (ประมาณ 1 คืบ)
 จำนวน Pack year โปรแกรมจะคำนวณให้ ไม่ต้องป้อน

ข้อ 5 ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่
            1 = 5.1 ดื่ม
                      จำนวนครั้งจะมีการนำมาใช้เมื่อเลือก 1
            2 = 5.2 ไม่ดื่ม
            3 = 5.3 เคยดื่มแต่เลิกแล้ว
            ว่าง/อื่นๆ = ไม่ตอบ

ข้อ 6 ท่านออกกำลังกาย/เล่นกีฬา
           1 = 6.1 ออกกำลังกายทุกวัน ครั้งละ 30 นาที
           2 = 6.2 ออกกำลังกายสัปดาห์ละมากกว่า 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที สมำเสมอ
           3 = 6.3 ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที สมำเสมอ
           4 = 6.4 ออกกำลังกายน้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
           5 = 6.5 ไม่ออกกำลังกายเลย
           ว่าง/อื่นๆ = ไม่ตอบ

ข้อ 7 ท่านชอบอาหารรสใด
    7.1 - 7.4
               n = ไม่ชอบ
               y = ชอบ
               ว่าง/อื่นๆ = n

ข้อ 8 ตรวจร่างกาย
    รับประทานหลังอาหาร ........ ชั่วโมง.นาที   ให้ใส่เป็นตัวเลข เช่น
       1 ชม.  ให้ใส่เป็น 1
       1 ชม. 30 นาที ให้ใส่เป็น 1.30
       2 ชม. 10 นาที ให้ใส่เป็น 2.10

หากไม่เป็นไปตามนี้ถือว่ามี bug ครับ ให้ ส่ง ไฟล์ zmoa_temple.xls มาให้ zmoagent@gmail.com โดยเลือกเฉพาะแถวที่
ไม่เป็นไปตามนี้  ลบรหัสประจำตัวประชาชนออก เอาเพียง 1 แถว แล้วบอกว่าข้อไหนผิด ครับ zmoagent จะ
ได้เข้าสู่ debug mode ดูค่านั้นๆ แล้วแจ้งให้ทราบ และปรับตัวให้รองรับค่านั้นๆ